Veteranklubben NRK- Vedtekter

VEDTEKTER

for  Veteranklubben NRK, vedtatt på medlemsmøte 26. mars1996, revidert på årsmøtet 26. februar 2002, på årsmøtet 13. februar 2007 og på årsmøtet 17. februar 2009.

§  1

Navn:

1. Foreningens navn er „Veteranklubben NRK“.

§  2

Formål:

1.   Klubbens formål er å bidra til å opprettholde den sosiale kontakten mellom tidligere kolleger i NRK og å bevare/ samordne kontakten med våre tidligere arbeidsplasser.

§  3

Medlemskap

1.   Alle pensjonister (alders-, uføre-, førtids-) fra NRK kan være medlemmer forutsatt at de var ansatt i NRK på det tidspunktet de ble pensjonert.

2.   Likeså  kan ektefelle/ samboer til NRK-pensjonist være medlem.

Gjenlevende ektefelle/ samboer kan fortsatt være medlem.

§  4

Kontingent

1.   Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

2.   Medlem som etter to purringer ikke har betalt kontingent, blir strøket i medlemslisten 31.12. samme år.

§  5

Årsmøtet

1.   Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal.  Innkalling sendes medlemmene senest 14 dager før møtet og skal inneholde dagsorden, evt. innkomne forslag, samt valgkomiteens forslag til valg av medlemmer i de forskjellige verv.  Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret 3 uker før årsmøtet.        Årsmøtet ledes av klubbens leder eller av møteleder valgt av møtet.

2.   På årsmøtet skal følgende saker behandles:

a.         Årsberetninger fra styret og eventuelle utvalg

b.         Revidert årsregnskap (som følger kalenderåret)

c.         Revisors beretning

d.         Fastsettelse av medlemskontingent

e.         Saker som er nevnt i innkallingen

f.          Valg av styre (§ 6)

g.         Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen

h.         Valg av revisor med vararepresentant

i.          Tanker om aktiviteter i kommende år.

3.   Valg avgjøres ved alminnelig flertall.  Valget foretas skriftlig hvis noen ber om det.          Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og et varamedlem.  Medlemmet med lengst ansiennitet i komiteen fungerer som leder.  Lederen går ut av valgkomiteen etter ett år.

Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater som:

1.      Leder av styret

2.      Styremedlemmer og varamedlemmer som nevnt i § 6

3.      Mdlem og varamedlem til valgkomiteen

4.      Revisor med vararepresentant

Foreningens medlemmer som fremmer benkeforslag skal sørge for at de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg.

§  6

Styret

1.      Styret består av fire medlemmer pluss leder, dessuten to varamedlemmer.     Lederen velges for ett år ved særskilt valg.  Medlemmene velges for to år, varamedlemmene for ett.  For å sikre kontinuitet velges to medlemmer ett år og  to medlemmer det etterfølgende året.  Styret fordeler vervene som nestleder, kasserer og sekretær.

 

2.   Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to medlemmer er til stede.  Styreleder, kasserer og sekretær har prokura, og kan hver for seg foreta visse begrensede transaksjoner, slik som brevgiro.  Styreleder disponerer VISA-kort for betalinger og uttak av kontanter.  Alle banktransaksjoner rapporteres til kasserer.

Etter hvert nyvalg informeres banken om hvem som har prokura.

§  7

Vedtektsendringer

1.      Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres med 2/3 flertall av et årsmøte der minst 50 medlemmer er til stede eller representert med fullmakt til et annet medlem.  Hvis ikke gyldig vedtak oppnås etter disse kriteriene kan det tidligst 14 dager senere innkalles til ekstra-ordinært årsmøte med samme dagsorden der vedtak kan fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte.  Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte må være medlemmene i hende senest 5 dager før møtet.

§  8

Oppløsning

1.   Oppløsning av foreningen kan bare skje med 2/3 flertall på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

* * * * * * * * * * * * * * *

Dette innlegget ble publisert i Vedtekter. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *