ÅRSMØTE 2016, PROTOKOLL

Protokoll fra årsmøte 9. februar 2016

Tilstede totalt 50 medlemmer.

Alle fra styret var til stede.

1. Åpning

Styrets leder Else Anna Holthe Møll ønsket velkommen.

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Turid Wulfsberg ble valgt til dirigent for møtet og Lillian Fjellvær

til referent.

Det ble ytret ønske om at regnskapet ble sendt ut i forbindelse

med innkallingen til årsmøtet.

2. Styrets årsberetning.

Else Anna Holthe Møll leste opp beretningen.

Beretningen ble tatt til etterretning.

3. Regnskapsrapport.

Regnskapet ble gjennomgått av Inger Vatne.

Regnskapet ble godkjent.

Det ble uttrykt ønske om å bruke mer penger ved f. eks å subsidiere

reisene mer.

4. Revisors beretning.

Revisjonen er foretatt av Astrid Stake som leste opp revisjons-

beredningen. Møtet tok den til etterretning.

5. Fastsettelse av årskontingenten for 2016.

Kontingenten ble stående som før på 200 kr. pr medlem.

6. Valg av styre.

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Thomas Schiøtt.

Forslaget ble vedtatt og resultatet ble:

Leder: Janne Schønheyder. 1 år NY

Styremedlemmer:

Truls Hansen 2 år Ikke på valg

Inger Vatne 2 år Ikke på valg

Håkon Børde 2 år Ikke på valg

Arne Raanaas 2 år NY

Varamedlemmer:

Egil Johan Damm 1 år NY

Mette Steenstrup 1 år NY

7. Andre valg.

Revisor: Astrid Stake 1 år Gjenvalg

Vararevisor: Kåre Fagerli 1 år Gjenvalg

Valgkomite:

Jan Erik Hansen

Liv Wille-Nielsen

Thomas Schiøtt

Turid Wulfsberg (vara)

8. Innkomne forslag.

Carita Rossevik hadde fremmet et forslag om at noen av veterantreffene

burde bli arrangert på en annen dag enn tirsdag. Styret støttet ikke forslaget.

Det ble en kort ordveksling om dette forslaget og det ble vedtatt oversendt

det nye styret.

9. Kaffe, te og rundstykker med anledning til å kjøpe vin.

De tre som ikke tok gjenvalg og spesielt leder gjennom ni år

ble takket for sin innsats

Lillian Fjellvær (referent)

Publisert i Årsmøte | Skriv en kommentar

INNMELDING

Vi vil gjerne få ønske deg velkommen som medlem i VETERANKLUBBEN NRK!

For å bli medlem må du være pensjonist fra NRK. Arbeidsforholdet må altså være helt avsluttet, og du må ikke ha – eller ha hatt – andre arbeidsgivere etter at du sluttet i NRK.

Hvis dette er uklart, – ta kontakt med oss.Veteranklubben NRK har nå ca 500 medlemmer.

Medlemsmøter – Veterantreff – holdes vanligvis i Messa på Marienlyst
7 – 8 ganger i året, med kåseri eller annen underholdning, fulgt av en varmrett m/ drikke, pluss kaffe. Til disse møtene ønsker vi 100 – 150 medlemmer velkommen hver gang. Her er god stemning!
Reiser arrangeres som regel fire ganger hvert år: alt fra dagsturer til lengre turer i inn- eller utland. Reisene foregår på våren og tidlig høst.

Medlemskontingenten er p.t. kr 200.-. pr år. Ektefelle / samboer kan bli medlem til samme pris. Dette er gunstig, fordi medlemsaktivitetene subsidieres av klubben. Du kan bli medlem ved sende utfylt slipp nedenfor til:
Veteranklubben NRK, RAM1, 0340 Oslo,

eller legge den i vår postkasse på «Hylla» i Radioresepsjonen.

Flere opplysninger får du ved å sende e-post eller telefon:

Leder: 916 76 194

Kasserer: 971 65 427

Med vennlig hilsen

Styret i Veteranklubben NRK

Jeg/ vi vil gjerne bli medlem i Veteranklubben NRK.

page1image15816

NAVN 1 (blokkbokstaver) NAVN 2 (blokkbokstaver)

Adresse:
E-post:
Telefon:
Dato og underskrift:

2016 03 16

Publisert i Medlemmer | Skriv en kommentar

Veteranklubben NRK- Vedtekter

VEDTEKTER

for  Veteranklubben NRK, vedtatt på medlemsmøte 26. mars1996, revidert på årsmøtet 26. februar 2002, på årsmøtet 13. februar 2007 og på årsmøtet 17. februar 2009.

§  1

Navn:

1. Foreningens navn er „Veteranklubben NRK“.

§  2

Formål:

1.   Klubbens formål er å bidra til å opprettholde den sosiale kontakten mellom tidligere kolleger i NRK og å bevare/ samordne kontakten med våre tidligere arbeidsplasser.

§  3

Medlemskap

1.   Alle pensjonister (alders-, uføre-, førtids-) fra NRK kan være medlemmer forutsatt at de var ansatt i NRK på det tidspunktet de ble pensjonert.

2.   Likeså  kan ektefelle/ samboer til NRK-pensjonist være medlem.

Gjenlevende ektefelle/ samboer kan fortsatt være medlem.

§  4

Kontingent

1.   Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

2.   Medlem som etter to purringer ikke har betalt kontingent, blir strøket i medlemslisten 31.12. samme år.

§  5

Årsmøtet

1.   Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av 1. kvartal.  Innkalling sendes medlemmene senest 14 dager før møtet og skal inneholde dagsorden, evt. innkomne forslag, samt valgkomiteens forslag til valg av medlemmer i de forskjellige verv.  Forslag som ønskes behandlet må være kommet til styret 3 uker før årsmøtet.        Årsmøtet ledes av klubbens leder eller av møteleder valgt av møtet.

2.   På årsmøtet skal følgende saker behandles:

a.         Årsberetninger fra styret og eventuelle utvalg

b.         Revidert årsregnskap (som følger kalenderåret)

c.         Revisors beretning

d.         Fastsettelse av medlemskontingent

e.         Saker som er nevnt i innkallingen

f.          Valg av styre (§ 6)

g.         Valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen

h.         Valg av revisor med vararepresentant

i.          Tanker om aktiviteter i kommende år.

3.   Valg avgjøres ved alminnelig flertall.  Valget foretas skriftlig hvis noen ber om det.          Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og et varamedlem.  Medlemmet med lengst ansiennitet i komiteen fungerer som leder.  Lederen går ut av valgkomiteen etter ett år.

Valgkomiteen skal fremme forslag på kandidater som:

1.      Leder av styret

2.      Styremedlemmer og varamedlemmer som nevnt i § 6

3.      Mdlem og varamedlem til valgkomiteen

4.      Revisor med vararepresentant

Foreningens medlemmer som fremmer benkeforslag skal sørge for at de foreslåtte kandidater er villige til å motta valg.

§  6

Styret

1.      Styret består av fire medlemmer pluss leder, dessuten to varamedlemmer.     Lederen velges for ett år ved særskilt valg.  Medlemmene velges for to år, varamedlemmene for ett.  For å sikre kontinuitet velges to medlemmer ett år og  to medlemmer det etterfølgende året.  Styret fordeler vervene som nestleder, kasserer og sekretær.

 

2.   Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og to medlemmer er til stede.  Styreleder, kasserer og sekretær har prokura, og kan hver for seg foreta visse begrensede transaksjoner, slik som brevgiro.  Styreleder disponerer VISA-kort for betalinger og uttak av kontanter.  Alle banktransaksjoner rapporteres til kasserer.

Etter hvert nyvalg informeres banken om hvem som har prokura.

§  7

Vedtektsendringer

1.      Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres med 2/3 flertall av et årsmøte der minst 50 medlemmer er til stede eller representert med fullmakt til et annet medlem.  Hvis ikke gyldig vedtak oppnås etter disse kriteriene kan det tidligst 14 dager senere innkalles til ekstra-ordinært årsmøte med samme dagsorden der vedtak kan fattes med alminnelig flertall blant de frammøtte.  Innkalling til slikt ekstraordinært årsmøte må være medlemmene i hende senest 5 dager før møtet.

§  8

Oppløsning

1.   Oppløsning av foreningen kan bare skje med 2/3 flertall på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

* * * * * * * * * * * * * * *

Publisert i Vedtekter | Skriv en kommentar